ჰომოფობია

6e8di
ტერმინი ჰომოფობია ნიშნავს უსაფუძვლო შიშს, განდგომას, ან დისკრიმინაციას ჰომოსექსუალობისა და ჰომოსექსუალთა მიმართ.
ევროპარლამენტის მიერ 2006 წლის 18 იანვარს მიღებულ რეზოლუციაში ტერმინი ჰომოფობია ასეა განმარტებული:
ჰომოფობია წარმოადგენს წინასწარგანწყობაზე დაფუძნებულ ირაციონალურ შიშსა და სიძულვილს ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ და მსგავსია რასიზმის, ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და სექსიზმისა.
მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომელმაც 1990 წლის 17 მაისს ჰომოსექსუალობა ფსიქიურ დაავადებათა სიიდან ამოიღო. თუმცა, ამით ლგბტ ადამიანთა ბრძოლა თანაბარი უფლებებისათვის არ დასრულებულა. ამ დღის აღიარება საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, რომელიც გმობს ადამიანთა დისკრიმინაციას რასობრივი, ეროვნული, კულტურული, რელიგიური თუ სხვა რამ ნიშნით, გარკვეულ ვალდებულებებს აყენებს იმ სახელმწიფოთა წინაშეც, რომლებიც არასაკმარის ყურადღებას უთმობენ ჰომოფობიასა და ლგბტ ადამიანების მდგომარეობას ქვეყანაში.
2005 წლიდან 17 მაისს, როგორც ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს (International Day Against Homophobia – IDAHO), მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ. ამ დღისათვის საერთაშორისო სტატუსის მინიჭების იდეა ფრანგ მეცნიერსა და მწერალს ლუი-ჟორჟ ტენს ეკუთვნის. გაეროში გაგზავნილ მიმართვას, ხელი ადამიანთა უფლებებისათვის მებრძოლმა 10 000-ზე მეტმა აქტივისტმა მოაწერა მსოფლიოს 35 ქვეყნიდან. ამ მოთხოვნას, ცხადია, თავისი მიზეზები ჰქონდა.
XXI საუკუნეში მსოფლიოს ოთხმოცდაექვს ქვეყანაში ჰომოსექსუალობა კანონითაა აკრძალული და ისჯება – ზოგ ქვეყანაში სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს, ზოგან კი ადამიანებს სიკვდილით სჯიან. რაღა თქმა უნდა, ჰომოსექსუალობის ამოღება ფსიქიკურ დაავადებათა სიიდან და მისი დეკრიმინალიზაცია წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ანტიდისკრიმინაციული კანონის არარსებობის პირობებში, ლგბტ (ლეზბი-გეი-ბისექსუალი-ტრანსსექსუალი) ადამიანები ხშირად ხდებიან საზოგადოებაში არსებული ჰომოფობიის მსხვერპლნ.
http://www.youtube.com/watch?v=XQKGigb5l28 ჰომოსექსუალების ჯარში მსახურებას, შეგახსენებთ ევროსასამართლოს ერთ–ერთ გადაწყვეტილებას UK–ის წინააღმდეგ, რომლის შედეგადაც დიდმა ბრიტანეთმა გააუქმა ჰომოსექსუალებისთვის სამხედრო ძალებში მსახურების აკრძალვ.
ჰომოფობია შეიძლება განისაზღვროს როგორც სიძულვილი გეი ან ჰომოსექსუალი ადამიანების მიმართ ან მათი ცხოვრების სტილის ან კულტურის მიმართ ან ზოგადად განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ. მსოფლიოს ბევრ ნაწილში განსხვავებული (განსხვავებული უმრავლესობისაგან) ორიენტაციის მქონე ინდივიდები არიან დისკრიმინაციის საგანი, რაც ვარირებს შეურაცყოფიდან მკვლელობამდე. ბევრ ქვეყანაში ჰომოსექსუალობის პრაქტიკა ჯერ კიდევ დანაშაულად ითვლება და ზოგიერთ მათგანში სიკვდილით ისჯება. თუმცა, ევროპის ფარგლებში პროგრესი მიღწეულია ცვალებად კანონმდებლობაში ბევრი ადამიანი კვლავ განიხილავს ჰომოსექსუალობას როგორც დაავადებას, ფსიქოლოგიურ დარღვევას ან არაბუნებრივ მდგომარეობას.
ანტიპათია ან სიძულვილი ჰომოსექსუალების ან ლესბოსელების, მათი ცხოვრების წესის, კულტურის, ანდა საერთოდ იმ ხალხის მიმართ, რომლებსაც განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია აქვთ, მათ შორის ბისექსუალებისა და ტრანსსექსუალების მიმართ.

უფლებები

1948 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ იქნა საერთაშორისო აქტი ადამიანის უფლებებზე. რომლის მიხედვით საზოგადოების თითოეულ წევრს, კანონით მინიჭებული უფლებების გარდა, აქვს ძირითადი, ფუნდამენტური უფლებები. დეკლარაციაში გამოცხადებულია ადამიანის ძირითადი უფლებები – სიცოცხლის, თავისუფლების, პირადი ხელშეუხებლობის, მოქალაქეობის, საცხოვრებელი ადგილის შერჩევისა და თავშესაფრის, დემოკრატიული არჩევბენის მეშვეობით სახელმწიფოს მართვა გამგეობაში მონაწილეობეობის, შრომის, თანაბარი შრომისათვის თანაბარი ანაზღაურების მიღების ,დასვენების, განათლების, კულტურული ცხოვრებისა თუ მეცნიერულ პროგრესში მონაწილეობის და ა.შ. დეკლარაციის მიღების დღე 10 დეკემბერი გამოცხადებულია ადამიანის უფლებათა დღედ და საერთაშორისო მასშტაბით აღინიშნება. ყოველ ადამიანს აქვს :რელიგიის, მრწამსის, კრებების და ასოციაციების თავისუფლება. სიცოცხლის, თავისუფლების და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება.
აკრძალულია: მონობა, მონებით ვაჭრობა, წამება, სასტიკი, არაადამიანური თუ მისი ღირსების დამამცირებელი ქმედება. ჩამოყალიბებულია სისხლის სამართლის, სისხლის საპროცესო სამართლისა და საოჯახო სამართლის ძირითადი დემოკრატიული პრინციპები.
დეკლარაციის მოთხოვნაა ეს უფლებები და თავისუფლებები ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე განურჩევლად რასის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსისა, ეროვნული თუ სოციალური წამომავლობისა, წოდებრივი თუ ქონებრივი ცენზისა. ადამიანის უფლებები ყველა კონსტიტუციებსა და კანონმდებლობაზე მაღლა დგას. ადამიანის უფლებები ზღუდავს სახელმწიფოს ქმედებებს, უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლე ს და თავისუფლებას. სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობა, ადამიანის უფლებების აღიარება და დაცვა. ადამიანები იბადებიან და რჩებიან თავისუფალნი და თანასწორუფლებიანები. მიუხედავად საერთაშორისო სამართლის არსებობისა, ადამიანთა უფლებების დარღვევა და შეზღუდვა გრძელდება. დისკრიმინაცია, ბავშვთა უფლებების დარღვევა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, არათავისუფალი მედია, რასიზმი, ქსენოფობია, ჰომოფობია სამწუხაროდ, დღემდე ქართული რეალობის ნაწილია.
დისკრიმინაცია – ადმიანის უფლებათა რაიმე შეზღუდვა სოციალური, რასობრივი, ერვნულიენობრივი, სქესობრივი კუთვნილების, პოლიტიკური, რელიგიური ან სხვაგვარ შეხედულებათა, აგრეთვე ქონებრივი, ასაკობრივი, სოციალური ან სხვაგვარი მდგომარეობის მიხედვით.
რასიზმი – ნებისმიერი განსხვავება, გამონაკლისი, შეზღუდვა, ან უპირატესობის მინიჭება რასის, კანის ფერის, წარმომავლობის, ნაციონალური ან ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით. ქსენოფობია(ბერძნ: „შიში უცხოელის მიმართ“) – შფოთვა, რომელიც ყოველივე უცხოს მიმართ ნეგატიური სტერეოტიპული დამოკიდებულებებითა და წინასწარ განსჯებით ხასიათდება. სამყაროს ქსენოფობიური აღქმის სოციალური და კულტურული ფენომენებია დაყოფა „ჩვენება“ (კარგებად) და „სხვებად“ (უცხოებად/ცუდებად). სიძულვილის დამთესავი განცხადება – ნებისმიერი განცხადება (ზეპირი თუ წერილობითი), რომელიც მიზნად ისახავას, დათეოსოს სიძულვილი ადამიანის ჯგუფის მიმართ და ეფუძნება ამ ადამიანების გარკვეულ დამახასიათებელ ნიშნებს – რასას, კანის ფერს, რელიგიას, მოქალაქეობას, ეროვნულ წამრმომავლობას თუ სექსუალურ ორიენტაციას. სიძულვილის დამთესავი განცხადება არ თავსდება სიტყვის თავისუფლების ჩარჩოებში და აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით!!
ჰომოფობია – შიში ან ზიზღი სექსუალური უმცირესობების, მათი ცხოვრების სტილის ან, ზოგადად, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ.
წყარო : http://www.nplg.gov.ge