საქართველოს კანონში „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ -დაზარალებულის უფლებები.

მუხლი 1. საქართველოს კანონში „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №31, 03.11.2009, მუხ. 190) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

preview56-ე მუხლის:
ა) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. პროკურორს საკუთარი ინიციატივით ან პირის მიერ დაზარალებულად ცნობის შესახებ განცხადებით მიმართვის შემთხვევაში, სათანადო საფუძვლის არსებობისას გამოაქვს დადგენილება პირის დაზარალებულად ან მის უფლებამონაცვლედ ცნობის შესახებ. თუ შეტანიდან 48 საათის განმავლობაში, განცხადება დაზარალებულად ცნობის შესახებ არ დაკმაყოფილდა, პირს უფლება აქვს დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს.“
ბ) მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თუ პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ დადგენილების გამოტანის შემდეგ გაირკვევა, რომ ამის საფუძველი არ არსებობს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას, გააუქმოს ეს დადგენილება. დაზარალებულს უფლება აქვს სასამართლოში გაასაჩივროს პროკურორის გადაწყვეტილება დაზარალებულად ცნობის დადგენილების გაუქმების შესახებ.“.
გ) მე-6 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 ნაწილი:
„7. მოსამართლე უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებული საკითხები განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე. მიღებული განჩინება არ საჩივრდება.“.

Continue reading