სიცოცხლის უფლება

დღეს შემოგთავაზებთ მეტად საინტერესეო ინფორმაციას ვიმედოვნებთ დაგაინტერესებთ და მეტ სიახლეს გაიგებთ.ადამიანი უფლის ნებით ევლინება ქვეყნიერებას და მხოლოდ მისივე განგებით მიდის იმქვეყნად. არავის ძალუძს, უფრო სწორად, არ აქვს უფლება, საკუთარი შეხედულებისამებრ განაგოს ადამიანის ბედი, ხელყოს მისი სიცოცხლე და განსაზღვროს მისი ყოფნა-არყოფნის დრო დედამიწაზე. ეს საყოველთაოდ ცნობილი რელიგიურ-მორალური თვალსაზრისია და ყოველი მორწმუნე ცდილობს, თავისი ცხოვრება არა კაცთა კვლას, წამებასა

და მავნებლობას უძღვნას, არამედ იცხოვროს და იღვაწოს სხვათა კეთილდღეობისათვის.

download

იმ მრავალ უფლებათა შორის, რომელთა უფლებაც გააჩნია ადამიანს დედამიწაზე, უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლის უფლება განურჩევლად ასაკის, სქესის, თანამდებობისა თუ სოციალური წარმომავლობისა.
მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ნებისმიერ დროს უამრავი ადამიანი ეთხოვება სიცოცხლეს ძალადობის შედეგად. ადამიანის ცნობიერებაზე ვერ ახდენს გავლენას კანონით დაწესებული აკრძალვები და რელიგიური დოგმები. ის მაინც ცდილობს თავი ყოვლისშემძლედ წარმოაჩინოს და იმოქმედოს გულისა და გრძნობის კარნახით. ადამიანს კი სწორედ გონივრული და დაფიქრებული ქმედება გამოარჩევს ყველა სხვა ამქვეყნიურ არსებათაგან.

images (1)

ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის თანდაყოლილი უფლება. ეს უფლება კანონითაა დაცული. არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის თვითნებური აღკვეთა. სიცოცხლის უფლება ერთ-ერთი უზენაესი უფლებაა, რომელიც არ შეიძლება შეილახოს საგანგებო მდგომარეობის დროსაც კი, როდესაც საფრთხე მთელ სახელმწიფოს ემუქრება. სიცოცხლის უფლება ხშირად ირღვევა. საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებათა შესახებ არ ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს სიკვდილით დასჯის გაუქმებას, მაგრამ შესაძლებლად მიიჩნევს მის გამოყენებას მხოლოდ ყველაზე მძიმე დანაშაულისათვის, ეროვნული კანონმდებლობის და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. სიკვდილით დასჯა არ გამოიყენება 18 წელზე ახალგაზრდა პირთა და ფეხმძიმეთა მიმართ. ფართო მასშტაბებით განხორციელებული გარკვეული ჯგუფის სიცოცხლის აღკვეთა შეიძლება გაუთანაბრდეს გენოციდს, რაც აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით. გამოყენებული სახელმძღვანელო : დემოკრატია და მოქალაქეობა .