ადამიანის უფლებათა დამცველები.

თანამედროვე საზოგადოებაში ადამიანის უფლებიბისა და თვისუფლებების დაცვა მხოლოდ სახელმწიფოს საშინაო საქმე არ არის მოქალაქეს ,რომლის უფლებებიც დაირღვა ეროვნულ დონეზე,საშუალება ეძლევა,თავისი უფლებების დასაცავად მიმართოს საერთაშრისო სასამართლოს.

ადამიანის უფლებათა დამცველები არიან იმ წამყვან ძალებს შორის, რომლებიც ხელს უწყობენ ადამიანის უფლებათა ეფექტიან დაცვას და ამ უფლებებით სრულფასოვნად სარგებლობას ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში. მათი მფარველობა და მათთვის სასარგებლო გარემოს შექმნა ადამიანის უფლებათა კომისრის მანდატის განმსაზღვრელი ნაწილია.
კომისრის როლი განამტკიცა მინისტრთა კომიტეტის დეკლარაციამ, რომელიც შეეხება ევროპის საბჭოს ქმედებას ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის გაუმჯობესებისა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობისთვის. მისმა მიღებამ 2008 წლის თებერვალში დაადასტურა, რომ ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები იღებენ მტკიცე ვალდებულებას, ეფექტიანი მფარველობა გაუწიონ ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და მათ საქმიანობას, განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხის პირობებში. გარდა ამისა, ის მოუწოდებს ევროპის საბჭოს ორგანოებსა და ინსტიტუტებს, განსაკუთრებული ყურადღება მიაპყრონ ადამიანის უფლებათა დამცველებთან და მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ასევე, დეკლარაცია მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა კომისარს, განამტკიცოს მისი და მისი სამსახურის როლი და შესაძლებლობები, რათა უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა დამცველების სანდო და ეფექტიანი დაცვა შემდეგი საშუალებებით:
განაგრძოს რეაგირება ადამიანის უფლებათა დამცველებისგან და სხვა სათანადო წყაროებიდან, მათ შორის სახალხო დამცველებისა თუ ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუტებისგან მომდინარე ინფორმაციის საფუძველზე;
განაგრძოს შეხვედრები დამცველთა ფართო წარმომადგენლობასთან სხვადასხვა ქვეყანაში მის მიერ განხორციელებული ვიზიტებისას და გამოაქვეყნოს საჯარო მოხსენებები ადამიანის უფლებათა დამცველების მდგომარეობის შესახებ;
მიმართოს შესაბამის ორგანოებს იმგვარად, როგორც ამას თავად კომისარი ჩათვლის საჭიროდ, რათა დაეხმაროს მათ გამოსავლის მოძიებაში, თანახმად მათი ვალდებულებებისა, იმ პრობლემებიდან, რომელთაც შეიძლება წააწყდნენ ადამიანის უფლებათა დამცველები, განსაკუთრებით გადაუდებელ სიტუაციებში, როდესაც საჭიროა სასწრაფო რეაგირება;
მჭიდროდ ითანამშრომლოს სხვა სამთავრობათშორისო ორგანიზაციებთან და ინსტიტუტებთან, განსაკუთრებით ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ე.წ. ფოკუსის წერტილთან, რომელიც დგას ადამიანის უფლებათა დამცველების სადარაჯოზე, ევროკავშირთან, გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან ადამიანის უფლებათა დამცველების საკითხში და სხვა მოქმედ მექანიზმებთან.
მინისტრთა კომიტეტის დეკლარაცია არის ადამიანის უფლებათა დამცველების საკითხზე მომუშავე სპეციალისტთა ჯგუფის მუშაობისა და 2006 წლის ნოემბერში სტრასბურგში გამართული კოლოქვიუმის შედეგი, რომლის თემა გახლდათ “ევროპის ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვა და ხელშეწყობა”.

წყარო : http://www.coe.int/

2 thoughts on “ადამიანის უფლებათა დამცველები.

  1. gadavxede posts da dzalian momewona shinaarsi sainteresod mokled da konkretuladaa ganxiluli yvela is wvrilmani romelic dzalian did problemad gvevlineba xolme dzalian momewona sheni blogi imedi maqvs warmatebas miagwev da meti xalxi iqneba dainteresebuli tavisi uflebebit .warmatebebi ❤

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s