საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის და ქალის უფლებათა ცენტრი

საინეტერესო პოსტია იმედი მაქვს მოგეწონებათ აზრი შეგიძლიათ დააფიქსიროთ კომენტარის სახით!

საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვისადა ქალის უფლებათა ცენტრი 2001 წელს დაარსდა. ცენტრის საქმიანობას საფუძვლად უდევს გაერთიანებული ერების ბავშვის უფლებათა კონვენციის და გაერთიანებული ერების ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღკვეთის კონვენციის პრინციპები. ცენტრი ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციებითა და ხელშეკრულებებით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“, „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით“ და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
ცენტრის მისია:

· ბავშვისა და ქალის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა

· სახალხო დამცველის მიერ ბავშვისა და ქალის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და
თავისუფლებების რეალური განხორციელების ხელშეწყობა

· ბავშვისა და ქალის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა პოპულარიზაციისთვის საგანმანათლებლო
საქმიანობის განხორციელება

· სფეროში მოქალაქეთა სამართლებრივი ცოდნის ამაღლება

ცენტრის ფუნქციები:

· ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულებების მონიტორინგი

· ბავშვისა და ქალის უფლებების დარღვევის შემთხვევების შესწავლა/გამოკვლევა და მათზე რეაგირება

· რეკომენდაციების შემუშავება საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ორგანოებისთვის

· საგანმანათლებლო საქმიანობა

ცენტრი ვალდებულია, განიხილოს განცხადებები და საჩივრები იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის ადმინისტრაციული ორგანოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებას ან როდესაც განცხადება/ საჩივარი ეხება ბავშვის/ქალის უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის ფაქტებს. ცენტრის მიერ დაინტერესებულ პირთათავის გაწეული სამსახური უფასოა. განცხადებები მიიღება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მიღების დეპარტამენტში. განცხადებაში ბავშვის ან ქალის უფლებების დარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში საკითხს შეისწავლის ბავშვის და ქალის უფლებათა ცენტრი.
ცენტრს მიმართავს: ბავშვი ან ქალი, რომლის უფლებებიც დაირღვა; ბავშვის მშობელი ან ნათესავი; ნებისმიერი მესამე პირი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ბავშვის უფლებები დაირღვა.

წყარო : http://www.ombudsman.ge

3 thoughts on “საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვის და ქალის უფლებათა ცენტრი

  1. chemi azriiit „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ” kargat ar mushaoobs radgan jer kideev irgveva qalebiis da dziritatad bavshviis uplebebiii )) axla ki tardeba treningebii da axlandeli taoba upro gatvitcnobierebulia tu rogor unda moiqcnen iset shemtxvevashii tu matze dzaladobeen da dzalian mixariaa am temastan dakavshirebiit xshirad room tardeba treningebii da msgavsi postebi ideba :*

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s